کنسانتره پروتئین شیر

کنسانتره پروتئین شیر (MPC) وستلند حاوی ۷۰ درصد پروتئین خالص شیر است که محصول خالص سازی پروتئین شیر به روش اولترافیلتراسیون می باشد.
بعد از جداسازی پروتئین شیر، توسط خشک کن پاششی، خشک شده و به صورت پودر بسته بندی می‌شود. این محصول با درصد متفاوت پروتئین نیز تولید میشود .
این محصول در بسته‌بندی‌های ۲۵ کیلوگرمی موجود است.

کنستانتره پروتئین شیر mpc