انگورها در دمای اتاق به سرعت خراب می شوند، به همین دلیل باید همیشه در یخچال قرار گیرند. انگورها را در کیسه ای پلاستیکی نگه داری کنید تا حدود یک هفته تازه بمانند.