اخبار 2019-01-21T15:58:48+00:00

نگاهی بر بازار کره و روغن کره اقیانوسیه در انتهای ژانویه ۲۰۱۹

نگاهی بر بازار کره و روغن کره اقیانوسیه گزارش ۵ – مورخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ قیمت کره در اقیانوسیه ثابت و کمتر از قیمت های اروپا است. در آینده نیز بسیاری [...]

نگاهی بر بازار کره و روغن کره اروپا در انتهای ژانویه ۲۰۱۹

نگاهی بر بازار کره و روغن کره اروپا گزارش ۵ – مورخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ مینیمم بازه قیمت کره اروپا کمی افزایش یافته است. ماکسیمم بازه قیمت کمی کاهش داشته است. [...]

نگاهی بر بازار لبنیات اقیانوسیه در انتهای ژانویه ۲۰۱۹

نگاهی بر بازار لبنیات اقیانوسیه در انتهای ژانویه ۲۰۱۹ گزارش ۵ – مورخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ استرالیا: وضعیت آب و هوا به تولید شیر ناامید کننده استرالیا کمکی نمی کند. در [...]

نگاهی بر بازار لبنیات اروپا در انتهای ژانویه ۲۰۱۹

نگاهی بر بازار لبنیات اروپا در انتهای ژانویه ۲۰۱۹ گزارش ۵ – مورخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ نگاهی بر غرب: به نظر می رسد نتیجه نهایی تولید شیر در اتحادیه اروپا در [...]